Innovation of the production process through the introduction of intelligent solutions in production

 

 

Projekt „Inovácia výrobného procesu prostredníctvom zavedenia inteligentných riešení vo výrobe“ je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ:
ELASTORSA SLOVAKIA s.r.o., Robotnícka 36, 036 01 Martin

Miesto realizácie:
Martin

Opis projektu:
Cieľom projektu je inovácia výrobného procesu, ktorá sa dosiahne implementáciou inovatívnych technológií. Realizácia projektu bude predstavovať počiatočnú investíciu do hmotných a nehmotných aktív v podobe zásadnej  zmeny výrobného procesu v prevádzke spoločnosti.

Nenávratný finančný príspevok: 624 591,45 EUR

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

 

 
 

 

 
 
 

Project "Innovation of the production process through the introduction of intelligent solutions in production" co-financed by the European Union

Beneficiary:
ELASTORSA SLOVAKIA s.r.o., Robotnícka 36, 036 01 Martin

Place of implementation:
Martin

Project description:
The aim of the project is to innovate the production process, which will be achieved by implementing innovative technologies. The realization of the project will represent an initial investment in tangible and intangible assets in the form of a fundamental change in the production process in the company's operation

Non-refundable financial contribution: 624 591,45 EUR

For information on the Integrated Infrastructure Operational Programme 2014-2020, see www.opii.gov.sk

 

 
 

 

 
 
 

Proyecto "Innovación del proceso productivo a través de la introducción de soluciones inteligentes en la producción", cofinanciado por la Unión Europea

Beneficiario:
ELASTORSA SLOVAKIA s.r.o., Robotnícka 36, 036 01 Martin

Lugar de aplicación:
Martin

Descripción del proyecto:
El objetivo del proyecto es innovar el proceso de producción, lo que se logrará mediante la implementación de tecnologías innovadoras. La realización del proyecto representará una inversión inicial en activos tangibles e intangibles en forma de un cambio fundamental en el proceso de producción en la operación de la empresa.

Contribución financiera no reembolsable: 624 591,45 EUR

Para más información sobre el Programa Operativo de Infraestructura Integrada 2014-2020, véase www.opii.gov.sk.

 

 
 

 

 
 
 

 
  • Elastómeros Riojanos S.A.U.
  • Carretera de Quel, 35 · Apartado 48
  • 26580· Arnedo · La Rioja · España
  • T. 00 34 941 380 200
  • F. 00 34 941 382 446
  • elastorsa@elastorsa.com

Legal Information and Privacy Policy