Innovation of the production process through the introduction of intelligent solutions in production

Projekt „Inovácia výrobného procesu prostredníctvom zavedenia inteligentných riešení vo výrobe“ je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímate Prijímateľ:
ELASTORSA SLOVAKIA s.r.o., Robotnícka 36, 036 01 Martin

Miesto realizácie:
Martin

Opis projektu: Cieľom projektu je inovácia výrobného procesu, ktorá sa dosiahne implementáciou inovatívnych technológií. Realizácia projektu bude predstavovať počiatočnú investíciu do hmotných a nehmotných aktív v podobe zásadnej zmeny výrobného procesu v prevádzke spoločnosti.

Nenávratn Nenávratnýý finan finančnnýý príspevok: 624 591,45 EUR

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na  www.opii.gov.sk

Project "Innovation of the production process through the introduction of intelligent solutions in production" cofinanced by the European Union.

Beneficiary: 
ELASTORSA SLOVAKIA s.r.o., Robotnícka 36, 036 01 Martin

Place of implementation: 
Martin

Project description: The aim of the project is to innovate the production process, which will be achieved by implementing innovative technologies. The realization of the project will represent an initial investment in tangible and intangible assets in the form of a fundamental change in the production process in the company's operation

Non-refundable financial contribution: 624 591,45 EUR

For information on the Integrated Infrastructure Operational Programme 2014-2020, see  www.opii.gov.sk

Proyecto "Innovación del proceso productivo a través de la introducción de soluciones inteligentes en la producción",
cofinanciado por la Unión Europea

Beneficiario:
ELASTORSA SLOVAKIA s.r.o., Robotnícka 36, 036 01 Martin

Lugar de aplicación:
Martin

Descripción del proyecto: El objetivo del proyecto es innovar el proceso de producción, lo que se logrará mediante la implementación de tecnologías innovadoras. La realización del proyecto representará una inversión inicial en activos tangibles e intangibles en forma de un cambio fundamental en el proceso de producción en la operación de la empresa.

Contribución financiera no reembolsable: 624 591,45 EUR

Para más información sobre el Programa Operativo de Infraestructura Integrada 2014-2020, véase www.opii.gov.sk.

 


ELASTORSA ARNEDO

Carretera de Quel, 35
26580 Arnedo (España)
Teléfono: +34 941 380 200
elastorsa@grupoelastorsa.com

CAUCHOS BRACAMONTE

Pol. Ind. El Inestal Parc. 19-20
37300 Peñaranda de Bracamonte (España)
Teléfono: +34 923 541 444
elastorsa@grupoelastorsa.com

IDC

Carretera Artica 16
31013 Artica (España)
Teléfono: +34 948 145 388
idcrubber@grupoelastorsa.com
idc-orders@grupoelastorsa.com

FORMIX

580 rue des bruyères - ZI la Saussaye - Saint Cyr en Val
45075 Orléans Cedex 2
Teléfono: +33 2 38 41 45 91
elastorsa@grupoelastorsa.com

ELASTORSA SLOVAKIA

Robotnícka 36
036 01 Martin (Slovakia)
Teléfono: +421 43 401 08 14
elastorsa@grupoelastorsa.com